موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد جغرافیا دهم

جعرافیادهم انسانی- استاد فیروزی- جلسه اول قسمت 01

جغرافی دهم انسانی- استاد فیروزی – جلسه دوم – قسمت02

جغرافی دهم انسانی- استاد فیروزی – جلسه دوم – قسمت 03

جغرافی دهم انسانی- استاد فیروزی – جلسه دوم – قسمت 04

جغرافیا دهم ریاضی تجربی – استاد حیدری – جلسه اول – قسمت 01

جغرافیادهم ریاضی تجربی – استاد حیدری – جلسه اول – قسمت 02

جغرافیادهم ریاضی تجربی – استاد حیدری – جلسه اول – قسمت 03

بازگشت به صفحه قبل