موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فارسی دهم

فارسی دهم ریاضی تجربی – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 01

فارسی دهم ریاضی تجربی – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 02

فارسی دهم ریاضی تجربی – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 03

فارسی دهم ریاضی تجربی – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 04

فارسی دهم ریاضی تجربی – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 05

فارسی دهم رشته ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت ۰۶

فارسی دهم رشته ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت ۰۷

فارسی دهم آقای رضایی قسمت ۰۸

فارسی دهم آقای رضایی قسمت ۰۹

فارسی دهم رشته ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت ۱۰

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 11

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 12

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 13

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 14

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 15

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 16

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 17

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 18

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 19

فارسی دهم ریاضی و تجربی آقای رضایی قسمت 20

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 21

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 22

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 23

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 24

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 25

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 26

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 27

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 28

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – فسمت 29

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 30

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 31

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 32

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 33

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 34

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 35

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 36

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی -قسمت 37

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 38

فارسی دهم ریاضی وتجربی – استاد رضایی – قسمت 39

فارسی دهم ریاضی وتجربی – استاد رضایی – قسمت 40

فارسی دهم ریاضی وتجربی – استاد رضایی – قسمت 41

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 42

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 43

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 44

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 45

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 46

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 47

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 48

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – قسمت 49

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – جلسه اول- قسمت 01

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – جلسه اول – قسمت 02

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – جلسه اول – قسمت 03

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 02

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 03

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 04

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 05

فارسی- دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 06

فارسی دهم انسانی آقای نگینی قسمت 07

فارسی دهم انسانی آقای نگینی قسمت 08

فارسی دهم انسانی آقای نگینی قسمت 09

فارسی دهم انسانی آقای نگینی قسمت 10

فارسی دهم-رشته انسانی-آقای نگینی-قسمت11

فارسی دهم انسانی آقای نگینی قسمت 12

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 13

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 14

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 15

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 16

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 17

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 18

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 19

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 20

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 21

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 22

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 23

فارسی دهم انسانی- استاد نگینی – قسمت 24

فارسی دهم انسانی- استاد نگینی – قسمت 25

فارسی دهم انسانی- استاد نگینی – قسمت 26

فارسی دهم انسانی- استاد نگینی – قسمت 27

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 28

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 29

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 30

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 31

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 32

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 33

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت34

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 35

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 36

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 37

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 38

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی -قسمت 39

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 40

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی – قسمت 41

فارسی دهم انسانی – استاد نگینی -قسمت 42

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 14 قسم 01

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 14 – قسمت 02

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 14 – قسمت 03

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 16 قسمت 01

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی -درس 16 – قسمت 02

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 16 قسمت 03

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی- درس 16 – قسمت 04

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی- درس 16 قسمت 05

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی- درس 16 – قسمت 06

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 17 قسمت 01

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 17 قسمت 02

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 17 قسمت 03

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی- درس18 قسمت 01

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 18 قسمت 02

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 18 قسمت 03

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 18 – قسمت 04

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 18 – قسمت 05

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 18 – قسمت 06

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 18 قسمت 07

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس19(آخر) قسمت 01

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 19 (آخر) قسمت 02

فارسی دهم ریاضی و تجربی – استاد رضایی – درس 19(آخر) قسمت 03

فارسی مشترک – استاد نگینی – ادبیات نظری تشبیه – قسمت 01

فارسی مشترک – استاد نگینی – ادبیات نظری تشبیه – قسمت 02

فارسی مشترک – استاد نگینی – ادبیات نظری تشبیه – قسمت 03

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – ادبیات نظری – مبحث استعاره و مجاز – قسمت 01

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – ادبیات نظری – مبحث استعاره و مجاز – قسمت 02

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – ادبیات نظری – مبحث استعاره و مجاز – قسمت 03

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – ادبیات نظری – مبحث استعاره و مجاز – قسمت 04

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – مبحث تشخیص – قسمت 01

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – مبحث تشخیص – قسمت 02

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – مبحث تشخیص – قسمت 03

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – روابط واژگانی – قسمت 01

فارسی دهم – مشترک – استاد نگینی – روابط واژگانی -قسمت 02

بازگشت به صفحه قبل