موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زبان نهم با استاد طائمه

 

صفر تا صد زبان نهم با استاد طائمه

استاد طائمه یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد زبان انگلیسی سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی زبان نهم را دانلود نمایید.

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • Personality
  • Travel
  • Festivals and Ceremonies
  • Services
  • Media
  • Health and Injuries
  • Photo Dictionary
  • Irregular Verbs

 

اگر درباره روش مطالعه زبان انگلیسی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت1

زبان -نهم-استاد طائمه-قسمت2

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت3

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت4

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت5

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت6

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 07

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 08

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 09

زبان نهم-استاد طائمه-قسمت10

زبان نهم-استاد طائمه-قسمت11

زبان نهم-استاد طائمه-قسمت12

زبان نهم-استاد طائمه-قسمت13

زبان نهم-استاد طائمه-قسمت14

زبان نهم-استاد طائمه-قسمت15

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت16

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت17

زبان-نهم-استاد طائمه-قسمت18

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 19

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 20

زبان نهم – استاد طائمه -قسمت 21

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 22

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 23

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 24

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 25

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 26

زبان انگلیسی نهم – استاد طائمه – قسمت 27

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 28

زبان انگلیسی نهم – استاد طائمه – قسمت 29

زبان انگلیسی نهم – استاد طائمه – قسمت 30

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 31

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت32

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 33

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 34

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 35

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 36

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 37

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 38

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 39

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 40

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 41

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 42

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 43

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 44

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 45

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 46

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 47

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 48

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 49

زبان نهم – استادطائمه- قسمت 50

زبان نهم – استادطائمه- قسمت 51

زبان نهم – استادطائمه- قسمت 52

زبان نهم – استادطائمه- قسمت 53

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 54

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 55

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 56

زبان نهم – استاد طائمه -قسمت 57

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 58

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 59

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 60

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 61

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 62

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 63

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 64

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 65

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 66

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 67

زبان نهم – استاد طائمه -قسمت 68

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 69

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 70

زبان نهم – استاد طائمه -قسمت 71

زبان نهم – استاد طائمه -قسمت 72

زبان نهم – استاد طائمه -قسمت 73

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 74

زبان نهم – استاد طائمه -قسمت 75

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 76

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 77

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 78

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 79

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 80

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 81

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 82

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 83

زبان نهم – استاد طائمه – جلسه اول قسمت 01

زبان نهم – استاد طائمه – جلسه اول – قسمت 02

زبان نهم – استاد طائمه – جلسه اول – قسمت 03

زبان – نهم – استاد طائمه – قسمت 01

زبان – نهم – استاد طائمه – قسمت 02

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 03

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 04

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 05

زبان نهم – استاد طائمه – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل