موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زیست نهم

زیست نهم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 01

زیست نهم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 02

زیست نهم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 03

زیست – نهم – آقای عبدی – قسمت 01

زیست – نهم – آقای عبدی – قسمت 02

زیست – نهم – آقای عبدی -قسمت 03

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 04

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 05

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل