موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فارسی نهم با استاد شکری

 

صفر تا صد ریاضی نهم با استاد مهیار شکری

استاد شکری یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد ریاضیات سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

فایل PDF کتاب درسی ریاضی نهم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • ستایش: به نام خداوند جان و خرد
  • فصل اول: زیبایی آفرینش
  • فصل دوم: شکفتن
  • فصل آزاد: ادبیات بومی
  • فصل سوم: سبک زندگی
  • فصل چهارم: نام‌ها و یادها
  • فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی
  • فصل آزاد: ادبیات بومی
  • فصل ششم: ادبیات جهان
  • نیایش: بیا تا برآریم، دستی ز دل

 

اگر درباره روش مطالعه ریاضی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 01 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 02 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 03 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 04 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 05 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 06 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 07 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 08 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 09 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 10 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 11 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 12 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 13 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 14 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 15 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 16 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 17 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 18 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 19 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 20- 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 21 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 22 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 23 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 24 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 25 – 1400

فارسی نهم – استاد شکری – قسمت 26 – 1400

قند پارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت1

قند پارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت2

قند پارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت3

قند پارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت4

قند پارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت5

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 06

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 07

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 08

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 09

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 10

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 11

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 12

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 13

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 14

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 15

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 16

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 17

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 18

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 19

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 20

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 21

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 22

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 23

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت24

قند پارسی نهم – استاد رضایی -قسمت 25

قند پارسی نهم – استاد رضایی -قسمت 26

قند پارسی نهم – استاد رضایی- قسمت 27

قند فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 28

قند فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 29

قند فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 30

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 31

قند پارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 32

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 33

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 34

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 35

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 36

قند پارسی – استاد رضایی -قسمت 37

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 38

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس2-قسمت1

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس3و4-قسمت1

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس4-قسمت2

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس4-قسمت3

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس6-قسمت1

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس6-قسمت2

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس6-قسمت3

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس6-قسمت4

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس7-قسمت1

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس7-قسمت2

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس7-قسمت3

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس8-قسمت1

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس8-قسمت2

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس8-قسمت3

فارسی-نهم-استاد رضایی-درس8-قسمت4

فارسی-نهم-استاد رضایی- درس9قسمت 01

فارسی-نهم-استاد رضایی- درس9- قسمت02

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 10 – قسمت 1

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 10 – قسمت 2

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 10 – قسمت 3

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 11 قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 11 – قسمت 02

فارسی نهم – استاد رضایی -درس 11 – قسمت 03

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 12 – قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی- درس 12 -قسمت 02

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 12 قسمت 03

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 13 – قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 14 – قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 14 – قسمت 02

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 14 – قسمت 03

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 14 – قسمت 04

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 14 – قسمت 05

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 16 – قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 16 – قسمت 02

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 17 – قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 17 – قسمت02

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 17 – قسمت 03

فارسی نهم – استاد رضایی – درس 17 – قسمت 04

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 02

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 03

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 04

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 05

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 06

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 07

فارسی نهم – استاد رضایی – قسمت 08

فارسی نهم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 01

فارسی نهم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 02

فارسی نهم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 03

فارسی نهم – استاد رضایی – جلسه سوم – قسمت 04

فارسی نهم – استاد رضایی – جلسه سوم – قسمت 05

فارسی هشتم – استاد رضایی – جلسه دوم – قسمت 06

فارسی نهم – استاد رضایی – جلسه سوم – قسمت 07

فارسی-نهم-استادرضایی-قسمت نهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت دهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت یازدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت دوازدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت سیزدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت چهاردهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت پانزدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت شانزدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت هفدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت هجدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت نوزدهم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت بیستم

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت بیست و یک

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت بیست و دو

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت بیست و سه.

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت بیست و چهار

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت بیست و پنج

فارسی-نهم-استاد رضایی-قسمت بیست و شش

بازگشت به صفحه قبل