موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد مطالعات نهم با استاد انبارلو

 

صفر تا صد مطالعات اجتماعی نهم با استاد انبارلو

استاد انبارلو یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد مطالعات اجتماعی سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی مطالعات اجتماعی نهم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: سیاره ما، زمین
 • فصل دوم: سنگ‌کره، آب‌کره، هوا کره
 • فصل سوم: زیست‌کره، تنوع شگفت‌انگیز
 • فصل چهارم: ساکنان سیاره زمین
 • فصل پنجم: عصر یکپارچگی و شکوفایی
 • فصل ششم: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین‌شاه
 • فصل هفتم: ایران در عصر مشروطه
 • فصل هشتم: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی
 • فصل نهم: فرهنگ و هویت
 • فصل دهم: خانواده و جامعه
 • فصل یازدهم: حکومت و مردم
 • فصل دوازدهم: بهره‌وری

 

 

 

مطالعات نهم – استاد انبارلو – جلسه اول – قسمت 01

مطالعات نهم – استاد انبارلو – جلسه اول- قسمت 02

مطالعات نهم – استاد انبارلو – جلسه اول قسمت 03

مطالعات نهم – استاد انبارلو – جلسه اول – قسمت 04

مطالعات نهم – استاد انبارلو – جلسه دوم – قسمت 05

مطالعات نهم – استاد انبارلو – جلسه دوم – قسمت 06

مطالعات نهم – استاد انبارلو – جلسه دوم – قسمت 07

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت8

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت9

مطالعات اجتماعی نهم-استاد انبارلو-قسمت10

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت11

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت12

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت13

مطالعات اجتماعی نهم-استاد انبارلو-قسمت14

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت15

مطالعات-نهم-استادانبارلو-قسمت16

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت17

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت18

مطالعات اجتماعی نهم-استاد انبارلو-قسمت19

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت20

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت21

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت22

مطالعات-نهم-استاد انبارلو-قسمت23

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 24

مطالعات نهم – استاد انبارلو -قسمت 25

مطالعات نهم – استاد انبارلو -قسمت 26

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 27

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 28

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 29

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 30

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 31

مطالعات نهم – استاد انبارلو -قسمت 32

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت33

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 34

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 35

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 36

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 37

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 38

مطالعات نهم – استاد انبارلو -قسمت 39

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 40

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 41

مطالعات نهم – استاد انبارلو -قسمت42

مطالعات نهم – استاد انبارلو -قسمت43

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 44

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 45

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 46

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 47

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 48

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 49

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 50

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 51

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 52

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 53

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 54

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 55

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 56

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 57

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 58

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 59

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 60

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 61

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 62

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 63

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 64

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 65

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 66

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 67

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 68

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 69

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 70

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 71

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 72

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 73

مطالعات نهم – استاد انبارلو – قسمت 74

بازگشت به صفحه قبل