موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد هندسه نهم با استاد احمدی

صفر تا صد ریاضی نهم با استاد احمدی

استاد احمدی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد ریاضیات سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی ریاضی نهم را دانلود نمایید.

 

مباحث بررسی شده در ریاضی نهم در 8 فصل ارائه شده است:

  • فصل اول: مجموعه‌ها

  • فصل دوم: عددهای حقیقی

  • فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

  • فصل چهارم: توان و ریشه

  • فصل پنجم: عبارت‌های جبری

  • فصل ششم: خط و معادله‌های خطی

  • فصل هفتم: عبارت‌های گویا

  • فصل هشتم: حجم و مساحت

 

اگر درباره روش مطالعه ریاضی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 01

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 02

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 03

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 04

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 05

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 06

هندسه نهم – استاد احمدی – جلسه سوم – قسمت 07

هندسه نهم – استاد احمدی – جلسه سوم – قسمت 08

هندسه نهم – استاد احمدی – جلسه سوم – قسمت 09

هندسه نهم- استاد احمدی- قسمت10

هندسه-نهم-استاد احمدی-قسمت11

هندسه-نهم-استاد احمدی-قسمت12

هندسه-نهم-استاد احمدی-قسمت13

هندسه-نهم-استاد احمدی-قسمت14

هندسه-نهم-استاد احمدی-قسمت15

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 16

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 17

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 18

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 19

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 20

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 21

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 22

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 23

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 24

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 25

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 26

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 27

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 28

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 29

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 30

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 31

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 32

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 33

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 34

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 35

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 36

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 37

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 38

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 39

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 40

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 41

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 42

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 43

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 44

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 45

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 46

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 47

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 48

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 49

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 50

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 51

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 52

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 53

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 54

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 55

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 56

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 57

هندسه نهم- استاد احمدی – قسمت 58

هندسه نهم- استاد احمدی – قسمت 59

هندسه نهم- استاد احمدی – قسمت 60

هندسه نهم- استاد احمدی – قسمت 61

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 62

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 63

هندسه نهم – استاد احمدی – قسمت 64

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 65

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 66

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 67

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 68

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 69

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 70

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 71

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 72

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 73

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 74

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 75

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 76

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 77

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 78

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 79

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت ۸۰

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 81

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 82

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 83

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 84

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 85

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 86

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 87

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 88

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 89

هندسه نهم – مسعود احمدی – قسمت 90

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 01 – مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 02- مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 03 – مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 04 – مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 05 – مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 06- مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 07 – مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 08 – مرداد 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 09 – مرداد 1400

هندسه نهم – استادیوسفی – قسمت 10- 1400

هندسه نهم – استادیوسفی – قسمت 11- 1400

هندسه نهم – استادیوسفی – قسمت 12 – 1400

هندسه نهم – استادیوسفی – قسمت 13

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 14 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 15 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 16 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 17 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 18

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 19 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 20 – 1400

هندسه نهم – استادیوسفی – قسمت 21 – 1400

هندسه نهم – استادیوسفی – قسمت 22 – 1400

هندسه نهم – استادیوسفی – قسمت 23 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 24 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 25 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 26 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 27- 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی -قسمت 28 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی -قسمت29 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 30 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 31 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 32 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 33 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 34 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 35

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 36 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی -قسمت 37 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 38 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 39 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 40 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 41 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 42 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 43 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 44 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 45 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 46 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 47 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 48 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 49 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 50 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 51 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 52 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 53 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 54 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 55 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 56 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 57 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 58 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 59 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 60 – 1400

هندسه نهم – استاد یوسفی – قسمت 61 – 1400

بازگشت به صفحه قبل