موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زبان انگلیسی هشتم با استاد طائمه

صفر تا صد زبان انگلیسی هشتم با استاد طائمه

استاد طائمه یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد زبان انگلیسی سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی زبان انگلیسی هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • My Nationality
  • My Week
  • My Abilities
  • My Health
  • My City
  • My Village
  • My Hobbies

اگر درباره روش مطالعه زبان انگلیسی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

زبان هشتم – استاد طائمه – جلسه اول – قسمت 01

زبان هشتم – استاد طائمه – جلسه اول – قسمت 02

زبان هشتم – استاد طائمه – جلسه اول قسمت 03

زبان هشتم – استاد طائمه – جلسه اول قسمت 04

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 02

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 03

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 04

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 05

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 06

عربی – هشتم – قسمت 4

زبان – هشتم – قسمت 5

زبان – هشتم – قسمت 6

زبان-هشتم-قسمت 7

زبان-هشتم-قسمت 8

زبان-هشتم-قسمت 9

زبان هشتم-استاد طائمه-قسمت 10

زبان هشتم-استاد طائمه-قسمت11

زبان هشتم-استاد طائمه-قسمت12

زبان هشتم-استاد طائمه-قسمت 13

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 14

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 15

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 16

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 17

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 18

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 19

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 20

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 21

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 22

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 23

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 24

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 25

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 26

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 27

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 28

زبان هشتم – استاد طائمه- قسمت 30

زبان هشتم – استاد طائمه- قسمت 31

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 32

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 33

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 34

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 35

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 36

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 37

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 38

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 39

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 40

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 41

زبان هشتم – استادطائمه – قسمت 42

زبان هشتم – استادطائمه – قسمت 43

زبان هشتم – استادطائمه – قسمت 44

.
زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 45

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 46

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت47

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 48

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 49

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 50

زبان هشتم – استاد طائمه -قسمت 51

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 52

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 53

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 54

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 55

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 56

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 57

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 58

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 59

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 60

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 61

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 62

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 63

زبان هشتم – استاد طائمه- قسمت 64

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 65

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 66

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 67

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 68

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 69

زبان هشتم – استاد طائمه -قسمت 70

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 71

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 72

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 73

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 74

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 75

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 76

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 77

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 78

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 79

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 80

زبان هشتم – استاد طائمه – قسمت 81

بازگشت به صفحه قبل