موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زیست هشتم

زیست هشتم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 01

زیست هشتم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 02

زیست هشتم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 03

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 01

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 02

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 03

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 04

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 05

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل