موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فرهنگ و هنر هشتم

کلیپ فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 01

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 02

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 03

کلیپ فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول قسمت 04

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 05

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 06

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت07

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 08

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 09

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 10

بازگشت به صفحه قبل