موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فرهنگ و هنر هشتم با استاد غفاری

صفر تا صد فرهنگ و هنر هشتم با استاد غفاری

استاد غفاری یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد فرهنگ و هنر سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی فرهنگ و هنر هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: هنرهای تجسمی

  • فصل اول: طراحی
  • فصل دوم: تصویرسازی
  • فصل سوم: عکاسی

بخش دوم: خوشنویسی

اگر درباره روش مطالعه فرهنگ و هنر یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

کلیپ فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 01

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 02

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 03

کلیپ فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول قسمت 04

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 05

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 06

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت07

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 08

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 09

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 10

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 11

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 12

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 13

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت14

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت15

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت16

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت17

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت18

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت19

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت20

فرهنگ و هنر هشتم -استاد غفاری – قسمت 21

فرهنگ وهنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 22

فرهنگ وهنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 23

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری- قسمت 24

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 25

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 26

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 27

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 28

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 29

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 30

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری قسمت 31

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 32

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 33

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 34

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 35

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 36

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 37

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 38

فرهنگ و هنر هشتم – استادغفاری – قسمت 39

فرهنگ و هنر هشتم – استادغفاری – قسمت 40

فرهنگ و هنر هشتم – استادغفاری – قسمت 41

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 42

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 43

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 44

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 45

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 46

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 47

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری- قسمت 48

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری- قسمت 49

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری- قسمت 50

فرهنگ وهنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 51

فرهنگ وهنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 52

فرهنگ وهنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 53

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 54

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 55

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 56

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 57

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری -قسمت 58

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 59

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 60

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 61

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 62

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 63

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 64

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 65

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 66

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 67

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 68

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 69

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 70

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری -قسمت 71

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 72

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 73

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 74

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 75

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 76

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 77

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 78

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 79

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 80

فرهنگ و هنرهشتم – استاد غفاری – قسمت 81

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 82

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 83

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 84

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 85

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 86

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 87

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 88

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 89

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 90

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 91

فرهنگ و هنر هشتم -استاد غفاری – آشنایی با سازها -قسمت 92-01

فرهنگ و هنر هشتم -استاد غفاری – آشنایی با سازها -قسمت93- 02

فرهنگ و هنر هشتم -استاد غفاری – آشنایی با سازها -قسمت 94-03

فرهنگ و هنر هشتم -استاد غفاری – آشنایی با سازها -قسمت 95-04

فرهنگ و هنر هشتم -استاد غفاری – آشنایی با سازها -قسمت 96- 05

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 97

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 98

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 99

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 100

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 101

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 102

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 103

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 104

فرهنگ و هنر هشتم- استاد غفاری – قسمت 105

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 106

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 107

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 108

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 109

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 110

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 111

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 112

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 113

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 114

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 115

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 116

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 117

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 118

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 119

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 120

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 121

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 122

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – فیمت 123

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 124

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 125

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 126

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 127

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 128

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 129

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 130

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 131

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری -قسمت 132

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 133

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری -قسمت 134

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 135

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 136

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری -قسمت 137

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 138

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 139

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 140

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 141

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 142

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری — قسمت 143

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 144

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری — قسمت 145

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 146

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 147

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 148

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 149

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 150

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 151

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 152

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 153

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – قسمت 154

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 01

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت02

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 03

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت04

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 05

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 06

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 07

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 08
.

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 09

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 010

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 011

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 012

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 11 – قسمت 35 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 11- قسمت 36 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 11 – قسمت 37 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 12 – قسمت 38 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 12 – قسمت 39 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 12 – قسمت 40 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 13 – قسمت 41 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 13 – قسمت 42 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 13 – قسمت 43 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 14 – قسمت 44 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 14 – قسمت 45 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 14 – قسمت 46 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری -جلسه 15 – قسمت 47 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 15 – قسمت 48 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 15- قسمت 49 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 16 – قسمت 50 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 16 – قسمت 51

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 16 – قسمت 52

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 17 – قسمت 53 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 17 – قسمت 54 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 17 – قسمت 55 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 18 – قسمت 56 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 18 – قسمت 57 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 18 – قسمت 58 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 19 – قسمت 59 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری – جلسه 19 – قسمت 60 – 1400

فرهنگ و هنر هشتم – استاد غفاری -جلسه 19 – قسمت 61 – 1400

بازگشت به صفحه قبل