موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فیزیک هشتم با استاد نادری

صفر تا صد فیزیک هشتم با استاد نادری

استاد نادری یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد فیزیک سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم تجربی هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد
 • فصل دوم: تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی
 • فصل سوم: از درون اتم چه خبر
 • فصل چهارم: تنظیم عصبی
 • فصل پنجم: حس و حرکت
 • فصل ششم: تنظیم هورمونی
 • فصل هفتم: الفبای زیست‌فناوری
 • فصل هشتم: تولیدمثل در جانداران
 • فصل نهم: الکتریسیته
 • فصل دهم: مغناطیس
 • فصل یازدهم: کانی‌ها
 • فصل دوازدهم: سنگ‌ها
 • فصل سیزدهم: هوازدگی
 • فصل چهاردهم: نور و ویژگی‌های آن
 • فصل پانزدهم: شکست نور

اگر درباره روش مطالعه فیزیک یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

فیزیک هشتم – استاد نادری – جلسه اول – قسمت 01

فیزیک هشتم – استاد نادری – جلسه اول – قسمت 02

فیزیک هشتم – استاد نادری – جلسه اول – قسمت 03

فیزیک – هشتم – قسمت 4

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت7

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت9

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت10

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت11

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت 12

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت13

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت14

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت15

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 16

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت17

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت18

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت19

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 20

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 21

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 22

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 23

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 24

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 25

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 26

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 27

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 28

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 29

فیزیک هشتم – استاد نادری -قسمت 30

فیزیک هشتم – استاد نادری -قسمت 31

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 32

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 33

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 34

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 35

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 36

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 37

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 01 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 02 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 03 -1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 04 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 01 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 02 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 03 -1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 04 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 05 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 06 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 07 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 08 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت09 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 10 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 11 -1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 12 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 13 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت14 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 15 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 16 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 17 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 18 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 19 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 20 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 21 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 22 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 23 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 24 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 25 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت26 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 27 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 28 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 29 – 1400

فیزیک هشتم – استاد خالقی – قسمت 30 – 1400

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 01

فیزیک – هشتم – آقای نادری – قسمت 02

فیزیک – هشتم آقای نادری – قسمت 03

فیزیک – هشتم – اقای نادری – قسمت 04

فیزیک – هشتم – آقای نادری – قسمت 05

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 06

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت7

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت9

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت10

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت11

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت 12

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت13

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت14

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت15

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 16

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت17

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت18

فیزیک هشتم-استاد نادری-قسمت19

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 20

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 21

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 22

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 23

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 24

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 25

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 26

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 27

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 28

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 29

فیزیک هشتم – استاد نادری -قسمت 30

فیزیک هشتم – استاد نادری -قسمت 31

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 32

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 33

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 34

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 35

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 36

فیزیک هشتم – استاد نادری – قسمت 37

بازگشت به صفحه قبل