موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد هندسه هشتم با استاد احمدی

صفر تا صد هندسه هشتم با استاد احمدی

استاد احمدی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد هندسه سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی ریاضی هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • فصل اول: عددهای صحیح و گویا
  • فصل دوم: عددهای اول
  • فصل سوم: چندضلعی‌ها
  • فصل چهارم: جبر و معادله
  • فصل پنجم: بردار و مختصات
  • فصل ششم: مثلث
  • فصل هفتم: توان و جذر
  • فصل هشتم: آمار و احتمال
  • فصل نهم: دایره

اگر درباره روش مطالعه هندسه یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

هندسه هشتم – استاد احمدی – جلسه اول – قسمت 01

هندسه هشتم – استاد احمدی – جلسه اول – قسمت 02

هندسه هشتم – استاد احمدی – جلسه اول – قسمت 03

هندسه هشتم – استاداحمدی – جلسه دوم – قسمت 04

هندسه هشتم – استاداحمدی – جلسه دوم – قسمت 05

هندسه هشتم – استاداحمدی – جلسه دوم – قسمت 06

هندسه-هشتم-قسمت 7

هندسه-هشتم-قسمت 8

هندسه-هشتم-قسمت 9

هندسه-هشتم-قسمت 10

هندسه هشتم-استاد احمدی – قسمت 11

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 12

هندسه هشتم-استاد احمدی – قسمت 13

اهندسه هشتم-استاد احمدی – قسمت 14

هندسه هشتم-استاد احمدی – قسمت 15

هندسه هشتم-استاد احمدی – قسمت 16

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 17

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 18

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 19

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 20

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 21

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 22

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 23

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 24

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 25

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 26

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 27

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 28

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 29

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 30

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 31

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 32

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 33

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 34

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 35

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 36

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 37

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 38

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 39

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 40

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 41

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 42

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 43

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 44

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 45

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 46

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 47

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 48

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 49

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 50

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 51

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 52

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 53

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 54

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 55

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 56

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 57

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 58

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 59

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت60

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 61

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 62

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 63

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 64

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 65

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 66

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 67

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 68

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 69

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 70

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 71

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 72

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 73

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 74

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 75

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 76

هندسه هشتم – استاد احمدی- قسمت 77
ر

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 78

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 79

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 80

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 81

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 82

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 83

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 84

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 85

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 86

هندسه هشتم – مسعود احمدی – قسمت 87

هندسه هشتم – مسعود احمدی – قسمت 88

هندسه هشتم – مسعود احمدی – قسمت 89

هندسه هشتم – مسعود احمدی – قسمت 90

هندسه هشتم – استاد حقی – قسمت 01 – مرداد 1400

هندسه هشتم – استاد حقی – قسمت 02- مرداد 1400

هندسه هشتم – استاد حقی – قسمت 03

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 01

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 02

هندسه هشتم – استاد احمدی – قسمت 03

بازگشت به صفحه قبل