موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد ریاضی هفتم با استاد صحرایی

صفر تا صد ریاضی هفتم با استاد صحرایی

تدریس مفهومی ریاضی هفتم

استاد علیرضا صحرایی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص و صاحب سبکِ تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان و آموزشگاه علمی مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد ریاضی سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای یادگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال ریاضی هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی ریاضی هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • فصل اول: راهبردهای حل مسئله
  • فصل دوم: عددهای صحیح
  • فصل سوم: جبر و معادله
  • فصل چهارم: هندسه و استدلال
  • فصل پنجم: شمارنده‌ها و اعداد اول
  • فصل ششم: سطح و حجم
  • فصل هفتم: توان و جذر
  • فصل هشتم: بردار و مختصات
  • فصل نهم: آمار و احتمال

 

اگر درباره برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 01

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 02

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت03

ریاضی – هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت04

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 05

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت06

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت07

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت08

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت09

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت10

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت11

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 12

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 13

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 14

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 15

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 16

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 17

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 18

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 19

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 20

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 21

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 22

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 23

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 24

ریاضی هفتم – اعداد صحیح – علیرضا صحرایی – قسمت 25

ریاضی – هفتم – جمع بندی فصل دوم – علیرضا صحرایی – قسمت 26

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت32

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت33

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت34

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 35

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 36

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 37

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 38

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 39

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 40

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 41

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 42

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 43

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 44

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 45

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 46

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 47

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی -قسمت 48

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 49

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 50

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 51

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 52

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 53

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 54

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 55

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 56

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 57

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 58

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 59

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – فسمت 60

ریاضی هفتم – استادصحرایی – قسمت 61

ریاضی هفتم – استادصحرایی – قسمت 62

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 63

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 64

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 65

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 66

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 67

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 68

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 69

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 70

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 71

ریاضی هفتم – استاد صحرایی – قسمت 72

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 73

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 74

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 75

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی- قسمت 76

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 77

ریاضی هفتم -علیرضا صحرایی – قسمت 78

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 79

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 80

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی -قسمت 81

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 82

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 83

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 84

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 85

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 86

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 87

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 88

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 89

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 90

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 91

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 92

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 93

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 94

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 95

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 96

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 97

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 98

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 99

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 100

ریاضی هفتم -علیرضا صحرایی – قسمت 101

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 102

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 103

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 104

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 105

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱۰۶ – ص۶۵(توان)

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱۰7 – ص۶6(توان)

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱۰8 – ص۶6 و 67(توان)

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱۰9 – حل آزمون جذر و توان

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت 110 – حل آزمون جذر و توان

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱۱۱ – ص68(توان)

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱1۲ – ص73(جذر)

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱1۳ – ص73 و ۷۴(جذر)

ریاضی هفتم – علیرضا صحرایی – قسمت ۱1۴ – ص7۴(جذر)

ریاضی هفتم – استاد علیرضا صحرایی – قسمت ۱۱۵ – حل آزمون تشریحی فصل ۵ و ۷

ریاضی – هفتم – استاد علیرضا صحرایی – حل کاربرگ شماره 1

ریاضی – هفتم – استاد علیرضا صحرایی – حل کاربرگ شماره 1 قسمت 2

ریاضی هفتم – حل کاربرگ 2 – اعداد صحیح

ریاضی هفتم – کاربرگ 2 قسمت دوم – اعداد صحیح

بازگشت به صفحه قبل