موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زبان انگلیسی هفتم با استاد طائمه

صفر تا صد زبان انگلیسی هفتم با استاد طائمه

استاد طائمه یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد زبان انگلیسی سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی زبان انگلیسی هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • Welcome
 • My Name
 • My Classmates
 • Review1
 • My Age
 • My Family
 • Review2
 • My Appearance
 • My House
 • Review3
 • My Address
 • My Favorite Food
 • Review4
 •  Photo Dictionary

اگر درباره روش مطالعه زبان انگلیسی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

 

زبان هفتم – استاد طائمه – جلسه اول – قسمت 01

زبان هفتم – استاد طائمه – جلسه اول – قسمت 02

زبان هفتم – استاد طائمه – جلسه اول – قسمت 03

زبان هفتم – استاد طائمه – جلسه دوم – قسمت 04

زبان هفتم – استاد طائمه – جلسه دوم – قسمت 05

زبان هفتم – استاد طائمه – جلسه دوم – قسمت 06

زبان هفتم – آقای طائمه – قسمت 01

زبان – هفتم – آقای طائمه – قسمت 02

زبان – هفتم – آقای طائمه – قسمت 03

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 04

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 05

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 06

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 7

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 8

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 9

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 10

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 11

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 12

زبان هفتم-استاد طائمه-قسمت 13

زبان هفتم-استاد طائمه-قسمت 14

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 15

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 16

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 17

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 18

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 19

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 20

زبان هفتم – استاد طائمه -قسمت 21

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 22

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 23

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 24

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 25

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 26

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 27

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 28

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 29

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 30

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 31

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 32

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 33

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 34

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 35

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 36

زبان هفتم- استاد طائمه – قسمت 37

زبان هفتم- استاد طائمه – قسمت 38

زبان هفتم- استاد طائمه – قسمت 39

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 40

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 41

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 42

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 43

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 44

زبان هفتم – استادطائمه – قسمت 45

زبان هفتم – استادطائمه – قسمت 46

زبان هفتم – استادطائمه – قسمت 47

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 48

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 49

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 50

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 51

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 52

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 53

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 54

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 55

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 56

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 57

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 58

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 59

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 60

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 61

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 62

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 63

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 64

زبان هفتم – استاد طائمه -قسمت 65

زبان هفتم – استاد طائمه -قسمت 66

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 67

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 68

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 69

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 70

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 71

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 72

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 73

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 74

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 75

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 76

زبان هفتم – استاد طائمه – فسمت 77

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 78

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 79

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 80

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 81

زبان هفتم – استاد طائمه -قسمت 82

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 83

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 84

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 85

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 86

زبان هفتم – استاد طائمه – قسمت 87

زبان هفتم – استاد طائمه — قسمت 88

زبان هفتم – استاد طائمه — قسمت 89

بازگشت به صفحه قبل