موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فارسی هفتم با استاد رضایی

صفر تا صد فارسی هفتم با استاد رضایی

استاد رضایی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد فارسی سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی فارسی هفتم را دانلود نمایید.

 

 

اگر درباره روش مطالعه فارسی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 01

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 02

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 03

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 04

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 5

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 6

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 7

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 8

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 9

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 10

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 11

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 12

قند پارسی – استاد رضایی – قسمت 13

قندپارسی – استاد رضایی – قسمت 14

قندپارسی – استاد رضایی – قسمت 15

قندپارسی – استاد رضایی – قسمت 16

قندپارسی – استاد رضایی – قسمت17

قندپارسی – استاد رضایی – قسمت18

قندپارسی – استاد رضایی – قسمت 19

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 20

قند پارسی هفتم – استاد رضایی- قسمت 21

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 22

قندپارسی – هفتم – قسمت 23

قندپارسی – هفتم – قسمت 24

قندپارسی – هفتم – قسمت 25

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 26

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 27

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 28

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 29

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 30

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 31

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 32

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 33

قند پارسی هفتم – استادرضایی – قسمت 34

قندپارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت35

قندپارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 36

قندپارسی هفتم – استاد رضایی -قسمت 37

قند پارسی هفتم – استاد رضایی- قسمت 38

قند پارسی هفتم – استاد رضایی- قسمت 39

قند پارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 40

قندپارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 41

قندپارسی هفتم – استاد رضایی – قسمت 42

فارسی هفتم – استاد نگینی – جلسه اول – قسمت 01

فارسی هفتم – استاد نگینی – جلسه اول – قسمت 02

فارسی هفتم – استاد نگینی – جلسه اول – قسمت 03

فارسی هفتم – استاد نگینی – جلسه دوم – قسمت 04

فارسی هفتم – استاد نگینی – جلسه دوم – قسمت 05

فارسی هفتم – استاد نگینی – جلسه دوم – قسمت 06

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 01

فارس هفتم – استاد نگینی – قسمت 02

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 03

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 04

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 05

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت ۷

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت ۸

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت ۹

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 11

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 12

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 13

فارسی هفتم – استاد نگینی – قسمت 14

بازگشت به صفحه قبل