موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فرهنگ و هنر هفتم با استاد غفاری

 

صفر تا صد فرهنگ و هنر هفتم با استاد غفاری

استاد غفاری یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد فرهنگ و هنر سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی فرهنگ و هنر هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • بخش اول: هنرهای تجسمی
  • بخش دوم: خوشنویسی
  • بخش سوم: هنرهای سنتی
  • بخش چهارم: هنرهای آوایی
  • بخش پنجم: هنرهای نمایشی

 

اگر درباره روش مطالعه فرهنگ و هنر یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 1

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 2

فرهنگ وهنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 3

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 4

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 5

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 6

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 7

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 8

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 9

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 10

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 11

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 12

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 13

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 14

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 15

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 16

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 17

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 18

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 19

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 20

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 21

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 22

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 23

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 24

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 25

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 26

فرهنگ و هنر – استاد غفاری – قسمت 27

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت28

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت29

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت30

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت31

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت32

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت33

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت34

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت35

فرهنگ و هنر-هفتم-استاد غفاری-قسمت37

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 38

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 39

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 40

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 41

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 42

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 43

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 44

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 45

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 46

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 47

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 48

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – قسمت 49

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – قسمت 50

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – قسمت 51

فرهنگ و هنر هفتم – استادغفاری – قسمت 52

فرهنگ و هنر هفتم – استادغفاری – قسمت 53

فرهنگ و هنر هفتم – استادغفاری – قسمت 54

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – قسمت 55

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – قسمت 56

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 57

فرهنگ و هنر هفتم هفتم – استاد غفاری – قسمت 58

فرهنگ و هنر هفتم هفتم – استاد غفاری – قسمت 59

فرهنگ و هنر هفتم هفتم – استاد غفاری – قسمت 60

فرهنک و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 61

فرهنک و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 62

فرهنک و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 63

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری- قسمت 64

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری- قسمت 65

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 66

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 67

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 68

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری -قسمت 69

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 70

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 71

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 72

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 73

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 74

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 75

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 76

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 77

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 78

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 79

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 80

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 81

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 82

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 83

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 84

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 85

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 86

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 87

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 88

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 89

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 90

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 91

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 92

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 93

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 94

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری -قسمت 95

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 96

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 97

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 98

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 99

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 100

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 101

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 102

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 103

فرهنگ و هنر هفتم -استاد غفاری- آشنایی با سازها- قسمت 01-104

فرهنگ و هنر هفتم -استاد غفاری- آشنایی با سازها – قسمت 02-105

فرهنگ و هنر هفتم -استاد غفاری- آشنایی با سازها -قسمت 03-106

فرهنگ و هنر هفتم -استاد غفاری- آشنایی با سازها – قسمت04 -107

فرهنگ و هنر هفتم -استاد غفاری- آشنایی با سازها -قسمت 05-108

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت109

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت110

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 111

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 112

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 113

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری -قسمت 114

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 115

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 116

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 117

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 118

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری -قسمت 119

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری -قسمت 120

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 121

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 122

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 123

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 124

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 125

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری- قسمت 126

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 127

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 128

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 129

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 130

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری قسمت 131

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری قسمت 132

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 133

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 134

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری- قسمت 135

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 136

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 137

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 138

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 139

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 140

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری قسمت 141

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 142

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – 143

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 144

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 145

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 146

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 147

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 148

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 149

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 150

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 151

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 152

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 153

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 154

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 155

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 156

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری قسمت 157

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 158

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 159

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 160

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 161

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت162

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 163

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 164

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 165

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 166

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 167

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 168

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – قسمت 169

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 01

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 02

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 03

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 04

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 05

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 06

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 07

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 08

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 09

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 010

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 011

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – مشترک امتحانات – قسمت 012

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – کلیپ 1 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 01 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 02 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – کلیپ 02 – قبل از قسمت 3 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 03 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول- قسمت 04 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم – کلیپ 03 (قبل از قسمت 5)- 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 05 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم -قسمت 06 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم -کلیپ 04 (قبل از قسمت 7) 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم -قسمت 07 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم -قسمت 08 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه 3 – قسمت 09 -1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه 3 – قسمت 10 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه 3 – قسمت 11 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه 4 – قسمت 12 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه4 – قسمت 13 – 1400

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه 4 – قسمت 14 – 1400

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – جلسه 5 – قسمت 15 – 1400

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – جلسه 5 – قسمت 16 – 1400

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – جلسه 5 – قسمت 17 – 1400

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – جلسه 6 – قسمت 18 – 1400

فرهنگ و هنرهفتم – استاد غفاری – جلسه 6 – قسمت 19 – 1400

کلیپ فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 01

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 02

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 03

کلیپ فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 04

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 05

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه اول – قسمت 06

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 07

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 08

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 09

فرهنگ و هنر هفتم – استاد غفاری – جلسه دوم – قسمت 10

بازگشت به صفحه قبل