موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فیزیک هفتم با استاد خالقی

صفر تا صد فیزیک هفتم با استاد خالقی

استاد خالقی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد فیزیک سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم تجربی هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • بخش اول: علوم و ابزارهای آن
  • بخش دوم: مواد، الفبای زندگی
  • بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
  • بخش چهارم: انرژی نیاز همیشه
  • بخش پنجم: دنیای درون من

اگر درباره روش مطالعه فیزیک یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 01 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 02 -1400

فیزیک هفتم – استا خالقی – قسمت03 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 04 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 05 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 06 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 07 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 08 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 09 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 10 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 11- 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 12 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 13 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 14 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 15 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 16 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 17 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 18 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 19 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 20 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 21 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 22 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 23 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 24 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 25 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 26 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 27 – 1400

فیزیک هفتم – استادخالقی – قسمت 28 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت29 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 30 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 31 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 32 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 33 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 34 – 1400

فیزیک هفتم- استاد خالقی – قسمت 35 – 1400

فیزیک هفتم – استاد خالقی – قسمت 36 – 1400

فیزیک هفتم – استاد نادری – جلسه اول – قسمت 01

فیزیک هفتم – استاد نادری – جلسه اول – قسمت 02

فیزیک هفتم – استاد نادری – جلسه اول – قسمت 03

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 01

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 02

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 03

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 04

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 05

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 06

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 07

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 08

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 09

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 10

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 11

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت12

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 13

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 14

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 15

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 16

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 17

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 18

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت ۱۹

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت ۲۰

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت۲۱

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 22

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 23

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 24

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 25

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 26

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 27

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 28

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 29

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 30

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 31

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 32

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 33

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 34

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 35

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 36

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 37

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 38

فیزیک هفتم – استاد نادری – قسمت 39

بازگشت به صفحه قبل