موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد مباحث فرهنگی هفتم با استاد رضایی

صفر تا صد مباحث فرهنگی هفتم با استاد رضایی
درس مباحث فرهنگی ویژه سال هفتم با عنایت به کمبود شدید منابع و موضوعات فرهنگی در دروس رسمی آموزش و پرورش با ایده پردازی و خلاقیت استاد احسان شاه حسینی به دروس مصوب داخلی سال هفتم اضافه گردید و با همراهی و همدلی استاد بزرگوار غلامرضا رضایی پیاده سازی و اجرا گردید.

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 01

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 2

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 3

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 4

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 5

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 6

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 7

مباحث فرهنگی-هفتم-استاد رضایی-قسمت8

مباحث فرهنگی-هفتم-استاد رضایی-قسمت9

مباحث فرهنگی-هفتم-استاد رضایی-قسمت10

مباحث فرهنگی-هفتم-استاد رضایی-قسمت11

مباحث فرهنگی-هفتم-استاد رضایی-قسمت12

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 14

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 15

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 16

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 17

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 18

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 19

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 20

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 21

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 22

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 23

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 24

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 25

مباحث فرهنگی هفتم- استاد رضایی – قسمت 26

مباحث فرهنگی هفتم- استاد رضایی – قسمت 27

مباحث فرهنگی هفتم- استاد رضایی – قسمت 28

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 29

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 30

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 31

مباحث هفتم – استاد رضایی – قسمت 32

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 33

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 34

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 35

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی- قسمت 36

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – قسمت 37

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 01

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 02

مباحث فرهنگی هفتم – استاد رضایی – جلسه اول – قسمت 03

بازگشت به صفحه قبل