موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد شیمی یازدهم

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 1

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 2

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 3

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 4

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 5

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 6

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت ۷

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت ۸

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت ۹

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 10

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 11

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 12

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 13

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 14

شیمی – یازدهم – آقای قربانعلی پور – قسمت 15

شیمی یازدهم ریاضی تجربی- استاد قربانعلی پور – جلسه اول – قسمت 01

شیمی یازدهم ریاضی تجربی – استاد قربانعلی پور – جلسه اول – قسمت 02

شیمی یازدهم ریاضی تجربی – استاد قربانعلی پور – جلسه اول – قسمت 03

بازگشت به صفحه قبل