موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد تاریخ یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم ریاضی تجربی – دکتر بابایی- جلسه اول – قسمت 01

تاریخ معاصر یازدهم ریاضی و تجربی – دکتر بابایی – جلسه اول – قسمت 02

تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی – دکتر بابایی – جلسه اول – قسمت 03

تاریخ یازدهم انسانی – استاد فیروزی -جلسه اول – قسمت 01

تاریخ یازدهم انسانی – استاد فیروزی -جلسه اول – قسمت 02

تاریخ یازدهم انسانی – استاد فیروزی – جلسه اول – قسمت 03

تاریخ یازدهم انسانی – استاد فیروزی – جلسه اول – قسمت 04

تاریخ یازدهم انسانی – استاد فیروزی – جلسه اول – قسمت 05

تاریخ یازدهم انسانی – استاد فیروزی – جلسه اول – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل