موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زمین شناسی یازدهم

زمین شناسی – یازدهم تجربی – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 01

زمین شناسی یازدهم تجربی – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 02

زمین شناسی یازدهم تجربی – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 03

زمین شناسی یازدهم تجربی – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 04

زمین شناسی یازدهم تجربی – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 05

زمین شناسی یازدهم تجربی – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل