موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زیست یازدهم

زیست یازدهم تجربی – استاد عبدالعلی – جلسه اول – قسمت 01

زیست یازدهم تجربی – استاد عبدالعلی – جلسه اول – قسمت 02

زیست یازدهم تجربی – استاد عبدالعلی – جلسه اول – قسمت 03

زیست یازدهم تجربی – استاد عبدالعلی – جلسه دوم – قسمت 04

زیست یازدهم تجربی – استاد عبدالعلی – جلسه دوم – قسمت 05

زیست یازدهم تجربی – استاد عبدالعلی – قسمت 06

زیست شناسی – یازدهم تجربی- آقای عبدالعلی – قسمت 7

زیست شناسی – یازدهم تجربی- آقای عبدالعلی – قسمت 8

زیست شناسی – یازدهم تجربی – آقای عبدالعلی – قسمت 9

زیست شناسی – یازدهم تجربی- آقای عبدالعلی – قسمت 10

زیست شناسی – یازدهم تجربی – آقای عبدالعلی – قسمت 11

زیست شناسی – یازدهم تجربی – آقای عبدالعلی – قسمت 12

بازگشت به صفحه قبل